Kontakt

Název

U2B | multimediální střední škola

273 43 Buštěhrad 1089

Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Zapsaný ústav pro film a média, Slánská 542, Smečno 273 05

Organizace byla zřízena za účelem poskytování středního  vzdělávání v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Daniel Černý, MBA.

Složky organizace:

  • střední škola

Kontaktní poštovní adresa

U2B | multimediální střední škola

Topolová 1089
273 43 Buštěhrad

Úřední hodiny

Pracovní dny 7:30 – 15.30

V době prázdnin upraveno.

Telefonní čísla, e-mailové adresy

tel.: 778 822 822 – rozcestník

e-mail: skola@u2b.cz

Adresa internetové stránky

www.u2b.cz

Adresa e-podatelny

e-mail: skola@u2b.cz

ID datové schránky: dsec7wq

Účet organizace

číslo účtu/kód banky: 6021139359/0800

Identifikační čísla

IČO: 10848321

Nejsme plátci DPH.

Dokumenty

  • Školní vzdělávací program výběr
  • Školní řád střední školy

Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností
Stížnost adresujte řediti školy, jde-li o zaměstnance školy.
Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.
O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Sazebník úhrad za poskytování informací

V případě žádosti o vystavení stejnopisu vysvědčení je účtován administrativní poplatek ve výši 100 Kč.

Licenční smlouvy

Nejsou

Výroční zpráva

K dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách organizace