Naše předměty

Studenti jsou v chronologickém sledu seznamováni s hlavními epochami, slohy, proudy, směry, osobnostmi a architektonickými, sochařskými a malířskými díly dějin umění od nejstarších dob po současnost ve světě a na území ČR. Přednášky začínají pravěkými jeskynními malbami a končí soudobou kulturou.

Dějiny umění

V tomto předmětu se žáci seznamují s filmovou produkcí a filmovou formou, vztahy formy k významu (referenční, explicitní, implicitní, symptomatický). Zabývá se narací a fomálními systémy struktury vyprávění. Dále se učí propojovat obrazovou a zvukovou složku k dosažení emocionálního působení na diváka. Učí se analyzovat audiovizuální díla z pohledu střihu.

Estetika obrazu a zvuku

Jedná se o předmět úzce propojený s češtinou. Žáci se učí vystupovat před publikem, před kamerou. Učí se soustavného projevu, v němž neužívají slovní berličky. Učí se správnému dechu skrze dechová cvičení a učí se poslouchat vlastní nahrávku, analyzovat ji a naleznout poučení pro další vystoupení.

Kultura mluveného projevu

Žáci se v tomto předmětu učí základy rozdělení médií, dataci kinematografie. Studenti se naučí periodizaci vývoje filmových technologií. Dále se učí rozdíly mezi tradičními a novými médii. Učí se vývoj počítačových technologií s přihlédnubm k hernímu průmyslu.

Teorie a vývoj multimédíi

Studenti se učí základy typografie, technologické fáze polygrafické výroby. Učí se tiskové techniky, jejich využití a digitální tisk. Aplikována jsou praktická cvičení kaligrafického písma, klasického normovaného písma. Učí se upravovat a stylizovat knihu a jiné tiskoviny. Učí se navrhnout vizitky, logotyp, leták, program, obal a novoročenky.

Písmo a typografie

V tomot předmětu se žáci učí základy kompozice, figurálního kreslení, morfologii a syntax výtvarné tvorby, analýzu uměleckých děl, rozpoznání častých plagiátů výtvarných děl, vizuální prezentaci, získávání a zdokonalování kresebných dovednosb a teoretických vědomosb, zlepšování dovednosb v oblasti kresby, barevnosti a prostorové tvorby.

Kompoziční výtvarná tvorba

V tomto předmětu se studenti učí, co je to dramaturgie, AVD a pojem žánr, základní stavební literární prvky u audiovizuálních děl. Učí se psaní literárního scénáře, bodového scénáře, adaptace preexistenčního díla, dramaturgii v postprodukci.

Scenáristika a dramaturgie

Tyto předměty se zaměřují na jednotlivé mediální oblasti - reportáže obrazové, zvukové i tištěné. V těchto předmětech se studenti střední školy zabývají částmi mediálních domů, jejich strukturou a obsahem jejich provozu. Každý si vyzkouší být reportér z jednotlivých redakcí a zpracovává témata na základě přidělených pravidel.

Obrazová/zvuková/žurnalistická tvorba